Perustietoa siviilipalveluksesta

Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto jo vuodesta 1931. Viime aikoina sivariin on hakeutunut vuosittain yli 2000 nuorta.

Sivarikeskus

Siviilipalvelukseen hakeminen

Asevelvollinen voi hakeutua sivariin kutsunnoissa tai koska vain niiden jälkeen, myös varusmiespalveluksen aikana. Hakeminen tapahtuu täyttämällä erityinen hakemuslomake ja toimittamalla se kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle, varusmiespalveluksen aikana joukko-osaston komentajalle ja aina muulloin joko armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Paperilla hakemuslomaketta saa yllämainituista paikoista ja Aseistakieltäytyjäliitosta.

Hakemukset hyväksytään ilman tutkintaa, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus. Viranomaisten tulee käsitellä ne välittömästi, myös silloin kun hakemus on jätetty kesken varusmiespalveluksen.

Kauanko kestää?

Siviilipalveluksen kesto on 347 vuorokautta. Tämä palvelusaika koskee myös kaikkia niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa pidemmän palvelusajan voimassa ollessa.

Ennen siviilipalveluksen alkua mahdollisesti suoritettu varusmiespalvelus vähennetään palvelusajasta tiettyjä kertoimia käyttäen (kerroin saadaan jakamalla siviilipalvelusaika armeijassa määrätyllä henkilökohtaisella palvelusajalla, eli 165 vrk:n palvelusaikaa suorittavilla jokainen palveluspäivä armeijassa hyvittää sivariajasta 347 vrk/165 vrk = 2,10 vrk).

Siviilipalveluksen alussa on neljä viikkoa kestävä koulutusjakso, joka suoritetaan Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa. Koulutusjaksolla on neljä erilaista suuntautumisvaihtoehtoa. Koulutusjakson jälkee alkaa sitten noin 10,5 kk kestävä työpalvelus.

Siviilipalvelusmiehen viikoittainen työaika ei saa ylittää 40 tuntia eikä alittaa 36 tuntia. Monissa palveluspaikoissa viikonloput ovat vapaita. Työtä kuitenkin voi olla myös viikonloppuisin, jolloin sivarilla on vastaavasi vapaata arkena.

 

Koska sivarin voi aloittaa?

Siviilipalveluslaki sanoo, että sivariin hakeutunut on määrättävä aloittamaan palvelus "hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahta sitä seuraavan kalenterivuoden aikana", jos häntä ei vapauteta palveluksesta väliaikaisesti tai kokonaan tai hänelle ei myönnetä lykkäystä.

Hakemuslomakkeessa voi ilmaista toivomuksen, koska haluaisi aloittaa siviilipalveluksen suorittamisen. Koulutusjaksoja on vuonna 2019 yksitoista ja kullekin jaksolle kutsuttavat määrätään useita kuukausia etukäteen. Peruutuspaikan voi saada lyhyelläkin varoitusajalla.

Mikäli sinut määrätään aloittamaan sivari itsellesi sopimattomaan aikaan, voit hakea lykkäystä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin korkeintaan sen vuoden loppuun jona täytät 28 vuotta. Opiskelujen perusteella sitä pitäisi saada melko helposti. Myös muihin henkilökohtaisiin syihin (esim. taloudellinen tilanne) voi vedota lykkäyksen perusteena.

Palveluspaikan hankkiminen

Periaatteessa palveluspaikan osoittaminen on viranomaisten tehtävä, mutta käytännössä lähes kaikki sivarit järjestävät paikkansa itse. Palveluspaikan hankkiminen muistuttaa mitä tahansa työnhakua. Jos onnistuu löytämään siviilipalveluslaitokseksi kelpaavan paikan, sen myös melko varmasti saa.

Siviilipalvelusta ei voi suorittaa oman työnantajan palveluksessa, ts. et voi olla samassa paikassa samaan aikaan sekä töissä että sivarissa.

Palveluspaikkana voi toimia mikä tahansa julkisoikeudellinen taho (valtio, valtion liikelaitokset, valtion julkisoikeudelliset laitokset, julkisoikeudelliset yhdistykset, kunnat). Myös yleishyödylliset yksityisoikeudelliset yhteisöt (joiden tarkoitus ei ole liikevoiton tuottaminen) ja uskonnolliset yhdyskunnat kelpaavat tietyin edellytyksin, sen sijaan liikeyritykset eivät.

Käytännössä tavallisimpia palveluspaikkoja ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitokset, virastot, koulut, yliopistot, kirjastot, kulttuurilaitokset ja järjestöt. Sekä palveluspaikkojen että niiden tarjoamien työtehtävien kirjo on siis hyvin laaja. Tavallisesti siviilipalveluksen suorittaminen muistuttaa normaalia työntekoa, sillä erotuksella että siitä ei makseta palkkaa..

Palveluspaikan etsiminen kannattaa aloittaa jo ennen palveluksen alkua. Palveluksen aloittamisen ajankohtaa ei kuitenkaan voi sopia palveluspaikan kanssa ennen kuin on varmistanut siviilipalveluskeskuksesta, että pääsee koulutusjaksolle ja saa palvelukseenastumismääräyksen kyseiseen paikkaan ennen sitä. Palveluspaikan olemassaolo ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ehto siviilipalvelukseen hakeutumiselle tai sen aloittamiselle.

Jos sinulla ei ole palveluspaikkaa koulutusjakson lopussa, sinulle saatetaan tarjota siviilipalveluskeskuksessa henkilökohtaisen syyloman (HSL) ottamista koulutusjakson jälkeen. Sen ottaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Syyloma on tarkoitettu sivarin henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, ei ratkaisemaan palveluspaikkojen puutteen aiheuttamia ongelmia.

 

Päiväraha ja ruokailu

Palveluspaikka on lain mukaan velvollinen huolehtimaan sivarin majoituksesta, ruokailusta, terveydenhuollosta sekä päivärahasta ja työmatkoista. Veroton päiväraha on sama kuin varusmiespalvelusta suorittavilla.

Ruokailu voidaan järjestää joko tarjoamalla ruokaa tai maksamalla ruokarahaa. Palvelupaikka voi myös järjestää osan ruokailuista ja maksaa loput rahana.

Majoitus

Jokainen palveluspaikka on lain mukaan velvollinen osoittamaan sivarilleen majoituksen ja maksamaan palvelusaikaiset asumiskustannukset, joista valtio maksaa laissa määrätyn osuuden takaisin. Majoituksen järjestämiseen palveluspaikka voi hakea tukea valtiolta.

Majoitus voi olla – ja usein onkin – samassa asunnossa, jossa sivari on asunut jo ennen palveluksensa alkua. Jos palveluspaikka osoittaa sinut asumaan jonnekin muualle, voit saat oman asunnon ylläpitämiseen palveluksen aikana Kelalta asumisavustusta. Avustusta ei kuitenkaan saa siihen asuntoon, johon palveluspaikka on osoittanut sinut asumaan palveluksen aikana, koska sen kustantaminen on lain mukaan palveluspaikan tehtävä. Pääsääntöisesti asumisavustuksen saaminen edellyttää, että on asunut "omillaan" (muualla kuin vanhempien luona) vähintään kolme kuukautta ennen palveluksen alkua.

Palveluspaikan osoittamasta majoituksesta kieltäytyminen on ongelmallinen ratkaisu vaikka haluaisikin asua jossain muualla, sillä kieltäytyminen vaikuttaa heikentävästi sivarin oikeuksiin (vapaapäiviltä ei makseta ruokarahaa, työmatkoja ei korvata ym.). Palveluspaikan osoittamassa majoituksessa on tosiasiassa pakko oleskella vain silloin, kun "sillä on oleellista merkitystä palvelustehtävien suorittamisen kannalta".

Siviilipalvelusmiesten majoituksen järjestämisessä on ollut ongelmia, jotka ovat jonkun verran helpottuneet valtion otettua osavastuun majoituskustannuksista.

Ongelmia palveluspaikan kanssa?

Jos palveluspaikkasi ei huolehdi velvoitteistaan lain määräämällä tavalla tai joudut muuten ongelmiin sen kanssa, ota yhteyttä siviilipalveluksen täytäntöönpanosta vastaaviin viranomaisiin. Jos tästä ei ole apua, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon. AKL:sta saat oikeusapua myös, jos sinua syytetään siviilipalvelusrikoksesta tai sinulle määrätään kurinpitorangaistus.

Vapautus armeijasta sodan sattuessa

Kaikki siviilipalvelukseen hyväksytyt on vapautettu armeijapalveluksesta sekä rauhan että kriisin aikana. Kriteeri on nimenomaan siviilipalvelukseen hyväksyminen, ei sen suorittaminen: myös sivarista vapautetut, sivarista kieltäytyneet totaalit sekä ne, jotka ovat hakeneet sivariin rauhan aikana mutteivät aloittaneet sen suorittamista, on vapautettu armeijasta kaikissa tilanteissa.

Nykyisessä siviilipalveluslaissa mainittuun vakaumuksentutkintaan sodan aikana voivat joutua vain vasta kriisin alettua sivariin hakeneet. Sivariin hyväksytyt voidaan lain mukaan määrätä kriisin aikana suorittamaan palvelusta siviilitehtävissä siviiliviranomaisten johdolla. Palvelukseen määrämisestä vastaa siviilipalveluskeskus.

Sivarin pituus rangaistusluontoinen

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa 2013, että siviilipalveluksen kesto on edelleen rangaistuksenluontoinen ja rikkoo Suomea sitovaa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Tilannetta ei ole sen jälkeen korjattu. Amnesty International on ilmoittanut pitävänsä suomalaisia totaalikieltäytyjiä edelleen mielipidevankeina, koska myös se näkee  palvelusajan rangaistuksenluontoisena.

Lisätietoa siviilipalveluksesta saa Aseistakieltäytyjäliitosta ja Lapinjärven siviilipalveluskeskuksesta.

 


Linkkejä muille sivustoille: